Leer hoe je pesten kunt herkennen

Word je voortdurend uitgejouwd, belasterd, geparadeerd, vernederd, gestalkt en beledigd? Het kan zijn dat je wordt lastiggevallen. Wij onthullen je andere tekenen.
Leer hoe je pesten kunt herkennen
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 28 mei, 2024

Pesten kan overal voorkomen en ongeacht de context is het een ervaring die het welzijn van mensen negatief beïnvloedt. Om pesten te herkennen is het nodig om je bewust te zijn van de gemoedstoestand, het gedrag van anderen en het fysieke en psychologische ongemak dat deze situatie veroorzaakt.

Het kan voorkomen in het gezin, op het werk, op school, in de buurt en in sociale netwerken. Daarom zullen we in dit artikel uitleggen hoe je pesten kunt herkennen, wat de oorzaken en gevolgen zijn en hoe je ermee om kunt gaan.

Wat is pesten?

Voordat we deze vorm van pesten nader toelichten, is het cruciaal om een sleutelbegrip te definiëren dat deel uitmaakt van de definitie: psychisch misbruik. In zijn boek El maltrato psicológico ( 2018) vat José Luis de Rivera het op als een schadelijke interactie op affectief niveau waarin enkele van de volgende gedragingen voorkomen:

 • Beledigingen, bedreigingen, spot, vernedering, afwijzing, vervolging, stalken.
 • Uitlokken van onaangename gevoelens, zoals angst, verdriet, zorgen, onzekerheid en verwarring.
 • Sabotage van activiteiten of taken, verstoring van mentale dynamiek, overladen met onrealistische eisen of verwachtingen.

Als dit soort misbruik voortdurend, herhaaldelijk, intens en opzettelijk plaatsvindt in een situatie die moeilijk te vermijden is, wordt het pesten genoemd. Het kan zich voordoen tussen individuen of tussen groepen, zoals families en organisaties.

Volgens de Rivera (2018): “Psychologisch pesten is het aanhoudend en opzettelijk in stand houden van patronen van psychologisch misbruik, die plaatsvinden op een oneerlijke en disproportionele manier, zonder de mogelijkheid van ontsnapping of verdediging, begunstigd of toegestaan door de omgeving waarin het plaatsvindt, en waarvan het uiteindelijke doel is om de gepeste uit te schakelen of zijn gezondheid en capaciteiten te vernietigen.”


Hoe kun je pesten herkennen?

Pesten herkennen is misschien een uitdaging, omdat het geen fysieke verschijningsvorm heeft. Het is echter wel mogelijk om pesten te herkennen aan de sociale, emotionele en gedragsmatige signalen die het achterlaat. Hier zijn wat tips over hoe je pesten kunt herkennen.

Controleer je stemming

Emoties zijn een weerspiegeling van de manier waarop je de wereld en je interpersoonlijke relaties ervaart. Besteed er aandacht aan, want ze helpen pesten te herkennen. Als je angst, depressie, rusteloosheid, eenzaamheid en stress voelt, kun je het slachtoffer zijn van een pester.

Let op het gedrag van anderen

Gedrag is de belangrijkste manier waarop een pester zich uit. Gedragingen die opvallen zijn intimidatie, controle, diskwalificatie, kritiek, beledigingen. Ze nemen ook hun toevlucht tot plagen, het verspreiden van roddels, bedreigingen en dergelijke.

Je hebt gevoelens van eenzaamheid

Mishandeling veroorzaakt gevoelens van afwijzing en uitsluiting uit je peer group of collega’s. Als gevolg daarvan voel je je eenzaam, geïsoleerd en ontheemd. Als je bovendien angstig bent bij de gedachte om bij iemand of een groep mensen te zijn, ben je misschien een slachtoffer.

Je ervaart lichamelijk ongemak

Hoewel pesten niet direct schadelijk is voor het lichaam, kan het wel neveneffecten hebben op het lichaam. Sommige lichamelijke verschijnselen zijn hoofdpijn, spierpijn of spanning; spijsverterings- en hartproblemen door langdurige stress; slapeloosheid.

Wat zijn de soorten pesten?

Psychisch gepest worden uit zich in verschillende vormen, relaties en contexten. Op basis hiervan kunnen we het indelen in de volgende categorieën.

1. Gaslighting

Gaslighting is een vorm van psychologisch misbruik waarbij de gepeste wordt gemanipuleerd om te twijfelen aan zijn of haar ervaringen, percepties en interpretaties van gebeurtenissen. Het is een manier om de ander te laten geloven dat hij of zij “gek” is. Om het op te sporen, moet je deze gedragingen bij de pester observeren:

 • Geeft de ander de schuld.
 • Ontkent dat hij/zij iets heeft gezegd of gedaan.
 • Liegt om de gepeste persoon in verwarring te brengen.
 • Creëert verwarring en twijfel bij het slachtoffer.
 • Ontkracht en brengt de emoties en interpretaties van de ander in diskrediet.

2. Seksuele intimidatie

Dit is een reeks gedragingen en houdingen van seksuele aard die ongemakkelijk, vervelend of vernederend zijn. Het kan gebruikt worden voor seksuele doeleinden of om te intimideren, aan te vallen of te beledigen. Volgens de Verenigde Naties (Engelse link) komt seksuele intimidatie tot uiting in de volgende handelingen:

 • Uitjouwen.
 • Verzoeken om seksuele gunsten.
 • Seksueel suggestieve blikken.
 • Seksuele opmerkingen over het lichaam.
 • Stalking of het tonen van geslachtsorganen.

3. Mobbing

Mobbing is wanneer een persoon of groep een ander lastigvalt, intimideert of beïnvloedt op de werkplek. Het is een patroon waarbij het slachtoffer wordt meegesleurd in een positie van hulpeloosheid en machteloosheid. Let op de volgende signalen om pesten te herkennen:

 • Schreeuwen, beledigingen en bedreigingen.
 • De werknemer het gevoel geven dom te zijn.
 • Het privéleven van de werknemer bekritiseren.
 • De persoon achter zijn of haar rug zwart maken.
 • Geruchten of roddels bedenken en verspreiden.
 • Politieke en religieuze overtuigingen aanvallen.
 • Vernederende en zinloze taken toewijzen.
 • Vermijden om met de werknemer te praten en hem/haar met afkeurende gebaren aankijken.

4. Institutionele pesterijen

Voor José Luis de Rivera doen deze pesterijen zich voor als een groep een of meerdere leden vervolgt, beledigt of psychologisch onder druk zet met de medeplichtigheid van de rest die deze dynamiek accepteert als noodzakelijk voor de interne stabiliteit van het team. Door pesterijen kan het collectief zijn eenheid, identiteit en controle behouden.

Het is een actie die corrupte en decadente organisaties beschermt. Hieronder staan enkele tekenen om pesten te herkennen:

 • Vervolging.
 • Medeplichtigheid van de groep.
 • Bedreigingen, vernederingen en pesterijen.
 • Institutionele bescherming door herhaaldelijk psychologisch misbruik.
 • Streven naar handhaving van de corrupte status quo van de instelling.

5. Pesten

Pesten is een herhaald en opzettelijk patroon van agressief of kwetsend gedrag op school, gericht op minder sterke individuen. Het kan de vorm aannemen van fysiek en psychologisch misbruik. Wat het laatste betreft, wordt het op deze manier uitgedrukt:

 • Beledigingen, plagen en schreeuwen.
 • Bedreigingen en intimidatie.
 • Manipulatie en chantage.
 • Vernedering en belachelijk maken.

6. Cyberpesten

Cyberpesten is een reeks gedragingen waarbij een persoon, groep of organisatie informatie- en communicatietechnologieën (ICT) gebruikt om iemand lastig te vallen. De Regeringsdelegatie voor Gendergeweld (Spaanse link) van het Spaanse Ministerie van Gelijkheid presenteert de volgende gedragingen als onderdeel van cyberpesten:

 • Bedreigingen en valse beschuldigingen.
 • Gebruik van privé-informatie om het slachtoffer te chanteren.
 • Zich voordoen als een ander, zich persoonlijke gegevens toe-eigenen.
 • Beschadiging van de computer van het slachtoffer, surveillance van de activiteiten van het slachtoffer.

7. Onroerend goed intimidatie

Bij deze vorm van intimidatie wordt een persoon lastiggevallen zodat hij/zij niet kan genieten van het onroerend goed waarin hij/zij woont. De stalker verstoort de rust van de bewoner van het huis of de flat en creëert een ongunstige omgeving. De belangrijkste tekenen van deze vervolging zijn de volgende:

 • Schade aan privé-eigendommen.
 • Inbreuk op de privacy van de huurder.
 • Verspreiden van roddels over de bewoner van het huis.
 • Luide geluiden die de rust van de persoon die wordt lastiggevallen verstoren.
 • Afbrekende of intimiderende opmerkingen over de persoon die wordt lastiggevallen.

Oorzaken van psychisch lastigvallen

Volgens José Luis de Rivera (2018) zijn er naast de omgeving ook factoren die in verband worden gebracht met dit soort aanvallen en die hebben te maken met de pester en de gepeste. Laten we ze stuk voor stuk bekijken.

Factoren die afhankelijk zijn van de pester

De persoonlijkheid van de pester heeft een essentiële invloed op het genereren van de gebeurtenis. Ze hebben de neiging narcistisch en paranoïde te zijn, waardoor ze zichzelf overtuigen van hun pestactiviteiten.

 • Beheersend: het zijn controlerende individuen. Door manipulatie en dwang proberen ze dominantie uit te oefenen over hun slachtoffers.
 • Middelmatigheid: pestkoppen streven meestal niet naar uitmuntendheid en moedigen dat ook niet aan bij anderen. Daarom erkennen ze nooit de successen van anderen.
 • Afgunst: voor de pester is de gepeste zijn of haar vijand, iemand die hij of zij benijdt omdat hij of zij vindt dat hij of zij superieure kwaliteiten heeft. Het lijden van de ander is voor hem een bron van genot.

Factoren die afhankelijk zijn van de gepeste

De volgende factoren zijn geen directe oorzaken van pesten, maar eerder eigenschappen van het slachtoffer die de pester gebruikt om hem/haar te mishandelen.

 • Actieve emotionele afhankelijkheid: het verlangen naar goedkeuring, angst voor afwijzing, de behoefte aan validatie en veiligheid kunnen ervoor zorgen dat de afhankelijke persoon de aanval accepteert en normaliseert om de relatie die hij/zij heeft met de pester in stand te houden.
 • Authenticiteit: deze eigenschap wordt een risicofactor, omdat de pester het kan zien als een bedreiging voor zijn of haar behoefte aan controle. Bovendien kan de dader bij authenticiteit meer druk uitoefenen om het slachtoffer te domineren.
 • Psychologische onschuld: de onschuldige persoon kan de bedoelingen van anderen over het hoofd zien, waardoor ze de kwaadaardigheid, houding en negatieve gedragingen van de pester onderschatten. Dit maakt het voor de pester gemakkelijker om door te gaan met zijn of haar aanhoudende misbruik.

Wat zijn de gevolgen van psychisch gepest worden?

De gevolgen van pesten voor de gezondheid

De naweeën van deze pesterijen hebben meestal invloed op het dagelijks functioneren van de getroffen persoon en zijn of haar interpersoonlijke relaties. Dit soort ervaringen verslechteren het emotionele welzijn en de levenskwaliteit, wat zich uit in gevolgen zoals hieronder beschreven.

Angst

Slachtoffers van pesten voelen zich voortdurend nerveus, angstig, bezorgd, onbehaaglijk, gevaarlijk en zwak. Ook versnellen hun hartslag en ademhaling, zweten ze meer en krijgen ze last van trillingen. Ze lijden aan grote angst.

Depressie

Gepest worden kan leiden tot hopeloosheid, gevoelens van leegte, wanhoop, schuldgevoelens en waardeloosheid, langdurig verdriet, frustratie en gebrek aan energie. Dit alles leidt tot depressie.

Chronische stress

De voortdurende aanvallen, vernederingen, beledigingen en bedreigingen zorgen ervoor dat de gepeste persoon het grootste deel van de tijd stress ervaart. Dit effect verslechtert de levenskwaliteit aanzienlijk en veroorzaakt vermoeidheid, buikpijn, slaapstoornissen, spierpijn, enz.

Laag gevoel van eigenwaarde

Wanneer iemand psychisch mishandeld wordt, worden het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde ondermijnd. Een laag gevoel van eigenwaarde uit zich in besluiteloosheid, onzekerheid, pessimisme, minderwaardigheidsgevoelens en een negatieve interne dialoog.

Prikkelbaarheid

Voor sommige gepeste mensen is het normaal om explosieve woedeaanvallen te hebben of om een deel van de tijd prikkelbaar te zijn. De constante druk die ze van de pester of pestkoppen krijgen, kan hun vermogen om hun emoties te reguleren en kalm te blijven negatief beïnvloeden.

Suïcidale gedachten

Een van de meest verwoestende gevolgen van dit misbruik is dat de persoon overweegt zichzelf van het leven te beroven. In sommige gevallen kan de persoon zelfmoord plegen of zichzelf verwonden.

Interpersoonlijke problemen

Omdat pesten het gevoel van eigenwaarde ondermijnt, heeft de persoon ernstige problemen met de omgang met anderen. Ze kunnen moeite hebben met vertrouwen of met het openstellen van hun emoties. Hun stemmingswisselingen en depressieve toestand genereren ongezonde interactiepatronen die de kwaliteit van interpersoonlijke relaties verminderen.

Hoe om te gaan met pesten?

De beste manier om met pesten om te gaan is door juridische en psychologische hulp te zoeken. Er zijn veel professionals die opgeleid zijn om je in deze gevallen te begeleiden. Met hun steun heb je een solide basis als je met zo’n ervaring te maken krijgt. Hier volgt wat algemeen advies.

Erken het pesten

Om uit dit probleem te komen, moet je ten eerste herkennen en accepteren dat je er slachtoffer van pesten bent. Ten tweede moet je de emoties die het opwekt accepteren en proberen ze op een gezonde manier te reguleren. Tot slot moet je actie ondernemen voor je geestelijke gezondheid.

Stel grenzen

Maak de pester duidelijk dat zijn of haar acties voor jou onacceptabel zijn en dat je ze niet zult toestaan. Waarschuw hem of haar ook dat je serieuze actie zult ondernemen als zijn of haar gedrag zich herhaalt, zoals het melden van het incident of het zoeken van juridische hulp. Vastberadenheid en assertiviteit zijn nodig bij het stellen van grenzen.

Vermijd schuld

Accepteerdat je niet verantwoordelijk bent voor vernedering, misbruik, bedreigingen, beledigingen en andere vormen van pesterijen. Jij bent het slachtoffer. Daarom heb jij geen schuld aan wat er met je gebeurt.

Geef prioriteit aan je behoeften en je gezondheid

Probeer aan je emotionele behoeften te voldoen voordat anderen volharden in hun pogingen om je te pesten. Zorg voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid: eet gezond, beweeg, slaap genoeg, breng tijd door met je geliefden, etc.

Zorg voor een ondersteunend netwerk

Vraag vrienden of familie om hulp. Praat met ze en vertel ze wat je meemaakt en voelt. Het gezelschap van deze mensen kan je kracht geven en een deel van de stress verminderen. De steun van belangrijke anderen voelen zal een grote steun zijn.

Zoek professionele hulp

Vraag hulp aan een psycholoog om te leren omgaan met je emoties en de ervaring die je hebt gehad te verwerken. Vraag ook juridisch advies voor het geval je besluit juridische stappen te ondernemen.

Stop niet met vechten voor jezelf

Aanhoudend psychisch misbruik heeft verstrekkende gevolgen voor de geestelijke gezondheid van degenen die gepest worden. Sommige mensen worden depressief, angstig of voelen zich schuldig, terwijl anderen slaapstoornissen en spijsverterings- of somatische problemen ontwikkelen.

Om er iets aan te doen, is het essentieel om pesten te herkennen. Eén manier om pesten te herkennen is door te letten op de signalen die we hier met je delen. Gelukkig hebben slachtoffers van pesten de mogelijkheid om psychologische en juridische hulp te krijgen; dit is een manier om terug te vechten en er onderuit te komen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.