Gebruiksvoorwaarden

1. Identificatiegegevens

Volgens wet 34/2002 van 11 juli, in Information Society Services and Electronic Commerce, wordt vermeld dat de eigenaar van de website GRUPO M CONTIGO LTD is met TIN (BTW-nummer) B37527900, gevestigd te Calle Concejo, 13, 2ºA, 13, 2º a, 37002 Salamanca en geregistreerd in het bedrijfsregister van Salamanca van 20-08-2013, File 146, Volume 442, Book 0, Sheet SA-15157 en e-mailcontact: [email protected].

2. Gebruikersacceptatie

Deze gebruiksvoorwaarden reguleren het gebruik van de GRUPO M CONTIGO LTD.’s website www.verkenjegeest.com

Toegang tot en gebruik van de website impliceert de acceptatie, zonder voorbehoud of beperking, van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en het gebruik ervan is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden, evenals de huidige wetgeving.

GRUPO M CONTIGO LTD behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op de website, evenals de configuratie en presentatie ervan en de gebruiksvoorwaarden en de toegang ertoe. De gebruiker is automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat deze de website bezoekt, zodat deze periodiek de gebruiksvoorwaarden kan lezen.

3. Wetgeving

Over het algemeen zijn de relaties tussen GRUPO M CONTIGO LTD en gebruikers van telematicadiensten die op deze website bestaan, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

4. Gebruik en gebruikerstoegang

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele wijze het starten van een zakelijke relatie met GRUPO M CONTIGO LTD of een van haar dochterondernemingen impliceert.

5. Intellectueel en industrieel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de websites, hun grafisch ontwerp, logo’s en codes zijn het eigendom van GRUPO M CONTIGO LTD en derhalve de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit die wordt uitgevoerd op de inhoud van de websites, zelfs als de bron wordt vermeld, is verboden zonder de schriftelijke toestemming van GRUPO M CONTIGO LTD.

GRUPO M CONTIGO LTD is de wettige houder van de gebruiksrechten van de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, over de hele wereld, voor een eeuwigdurende periode, absoluut en zonder enige beperking. In het bijzonder, en zoals maar niet beperkt tot, kan GRUPO M CONTIGO LTD de inhoud geheel of gedeeltelijk reproduceren, marketen, verspreiden, vertalen, publiceren, afdrukken, wijzigen, transformeren, aanpassen en bewerken en overeenkomsten sluiten met derde partijen om gebruik te maken, afspraken te maken over de distributie en zelfs de gebruiksrechten overdragen.

6. Inhoud van de website

GRUPO M CONTIGO LTD behoudt zich het recht voor om de informatie op haar websites bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en zelfs de toegang tot dergelijke informatie voor bepaalde gebruikers te beperken of te weigeren.

GRUPO M CONTIGO LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie op websites van derden waartoe toegang kan worden verkregen via “links” of links van een website die eigendom is van GRUPO M CONTIGO LTD. De aanwezigheid van “links” of links op de websites van GRUPO M CONTIGO LTD. is alleen voor informatieve doeleinden en niet voor enige suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarop.

De auteurs van de inhoud dragen, vrijwillig, de eigendomsrechten van de werken, over aan GRUPO M CONTIGO LTD waarvan reproductie verboden is zonder de toestemming van of vermelding van de originele bron.

Elke bijdragende auteur van de website is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen artikelen en de meningen die erin zijn verwoord. Bovendien zullen alle bijdrages van auteurs die willen publiceren, vooraf beoordeeld worden door GRUPO M CONTIGO LTD., zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de genoemde herziening of wijziging in de bijdrage die naar hun mening illegaal of op zijn minst ongepast kan zijn. GRUPO M CONTIGO LTD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor bijdrages die uiteindelijk wordt gepubliceerd, noch voor het gedrag van de gebruiker met betrekking tot de gepubliceerde bijdrages.

Als er inhoud is die intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schendt, zal GRUPO M CONTIGO LTD deze van de website verwijderen of de toegang ertoe verhinderen indien een bevoegde instantie hierom heeft verzocht, zoals vastgelegd in de huidige regelgeving.

De website kan informatie bevatten over medische en gezondheidsproblemen. De hierin vervatte informatie is niet bedoeld om het advies van een arts of andere gezondheidswerker te vervangen. De gebruiker mag de op de website gepubliceerde informatie niet gebruiken om een ​​diagnose te stellen van een ziekte of gezondheidsprobleem, maar moet altijd zijn/haar arts raadplegen.

De inhoud van de website is louter informatief, dus het is niet voldoende voor de gebruiker om beslissingen te nemen.

6.1 Grafische inhoud

De grafische inhoud valt onder de licentie verkregen met Fotolia © ShutterStock Inc. en het gebruik ervan respecteert de bepalingen en voorwaarden van het contract dat met deze bedrijven is gesloten.

De licentiegevers behouden alle eigendomsrechten en werken. Dergelijke werken vallen onder en worden beschermd door copyright, handelsmerk en de andere intellectuele eigendomsrechten van haar licentiehouders.

Bent u een fotograaf en erkent u enkele van de foto’s die op deze website zijn gepubliceerd, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Het auteurschap hiervan wordt, indien u dit wenst, onmiddellijk van onze website erkend of verwijderd.

GRUPO CONTIGO SL is niet verantwoordelijk voor mogelijke schendingen van auteursrechten op afbeeldingen zonder licenties die kunnen voorkomen door misbruik van meewerkende auteurs.

Dit blijft de verantwoordelijkheid van de meewerkende auteurs van verkenjegeest.com

GRUPO CONTIGO SL doet uitgebreid onderzoek naar de inhoud om eventuele schendingen te voorkomen. Als u mogelijke schendingen van het auteursrecht opmerkt, laat het ons dan onmiddellijk weten via [email protected]

7. Disclaimer

GRUPO M CONTIGO LTD is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die hierin wordt verstrekt.

De website is bedoeld voor gebruikers ouder dan veertien (14) jaar, waarbij GRUPO M CONTIGO LTD wordt vrijgesteld van elk ongeoorloofd gebruik van en ongeoorloofde toegang tot de website.

8. Melding van inbreuken

Als een persoon of entiteit van mening is dat de op de website gepubliceerde inhoud inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, rechten op eer, privacy, afbeelding of enig ander recht, kunnen zij dit melden aan GRUPO M CONTIGO LTD via een van de contactmethoden die op de website staan ​​vermeld met het onderwerp “Inbreuk op rechten” en vraag om de verwijdering ervan.

Houd er rekening mee dat het essentieel is om de volgende informatie te verstrekken:

  1. Identificatie van de rechten die worden beschermd door de geldende wetgeving die wordt geacht te zijn geschonden.
  2. Identificatie van de inhoud die vermeend inbreuk maakt op de betreffende rechten met redelijk voldoende informatie voor GRUPO M CONTIGO LTD om dergelijk materiaal op de website te vinden.
  3. Contactinformatie (fysiek adres of e-mailadres en telefoonnummer) om GRUPO M CONTIGO LTD in staat te stellen met de persoon of entiteit te communiceren.
  4. Een verklaring dat die persoon of entiteit beweert dat de informatie in de kennisgeving waar en nauwkeurig is en dat zij houder zijn van de rechten die vermeend zijn geschonden of dat zij gemachtigd zijn om namens hen op te treden.
  5. Een kopie van de nationale identiteitskaart, het paspoort of een ander officieel document waaruit hun identiteit blijkt.

GRUPO M CONTIGO LTD zal het verzoek onderzoeken en als zij van mening zijn dat deze persoon of entiteit redenen heeft of daadwerkelijk aanleiding heeft om de verwijdering van de aanstootgevende inhoud te verzoeken, zullen ze onmiddellijk worden verwijderd van de website zodat ze niet toegankelijk zijn voor gebruikers, zelfs niet uit de cache.

9. Reikwijdte

Alle inhoud, overeenkomsten, contracten of soortgelijk aan die, vermeld op deze website, vallen onder de Spaanse wetgeving. Bezoekers van deze website en elke persoon of bedrijf die gebruik maakt van of een overeenkomst aangaat met eender welke dienst die hierin wordt verleend, doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten en onderwerpt zich aan het Hof van Arbitrage van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Salamanca, als een stap voorafgaand aan gerechtelijke procedures in de rechtbanken van de stad Salamanca, voor de oplossing van geschillen of juridische geschillen die zouden kunnen ontstaan.