PRIVACYBELEID

GRUPO M CONTIGO SL., een Spaanse onderneming met fiscaal identificatienummer B37527900 gevestigd te Calle Concejo, 13, 2ºA, 37002, Salamanca en geregistreerd in het handelsregister van Salamanca, daterend van 20-08-2013, Dossier 146, Volume 442, Boek 0, Blad SA-15157, (hierna te noemen “Controller” of “GRUPO MCONTIGO”), is toegewijd aan het handhaven van het vertrouwen en de privacy van de gebruikers die zijn website bezoeken en gebruiken.

In dit Privacybeleid hebben wij informatie opgenomen over wanneer en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, de beperkte voorwaarden waaronder wij deze aan anderen kunnen verstrekken en hoe wij deze gegevens veilig bewaren.

Aangezien ons bedrijf in Europa is gevestigd, zullen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”). In het algemeen zullen wij, voordat wij persoonsgegevens van uw verzamelen, u op de hoogte stellen van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt, en zullen wij toestemming verkrijgen voor de beoogde doeleinden. De Braziliaanse Algemene Verordening Gegevensbescherming (“LGPD”) kan echter van toepassing zijn op die omstandigheden waarbij Braziliaanse burgers betrokken zijn en de aan hen toegekende rechten zijn uitgebreid tot al onze gebruikers. Hetzelfde geldt voor de verwerking die valt binnen het toepassingsgebied van de California Consumer Privacy Act (CCPA), waarvan de effecten ook extraterritoriaal zijn. Afhankelijk van uw locatie kunnen andere voorschriften van toepassing zijn.

Wij hopen dat wij eventuele vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt of vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken op [email protected].

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De Controller kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Lokatie.
 • IP adres.
 • Datum en tijd van toegang.
 • Browser, taalinstellingen, versie van browser software, besturingssysteem en surface.
 • Hardwaregegenvens.
 • Informatie die je mogelijk deelt met de internetproviders of wanneer je met ons in contact treedt.

De Controller mag de informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om te reageren op uw verzoek om een demonstratie, contact of aanvullende informatie als klant, leverancier of eindgebruiker.
 • Commercieel gebruik.
 • Om nieuws en promoties over onze diensten te communiceren (inclusief nieuwsbrieven), alsook om de doeltreffendheid van onze dienst te verstrekken, te verbeteren, te testen en te controleren.
 • Toezicht houden op prestatie-indicatoren en de werking van de site verbeteren.
 • Het beheer en de administratie van uw relatie als gebruiker van het platform.
 • Antwoorden op vragen die kunnen rijzen door het normale gebruik van het platform.
 • Voor elk ander doel dat u aangeeft op het moment dat u de informatie verstrekt.
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften.
 • Aanwerving, evaluatie van sollicitaties en beheer van onze contractuele en/of arbeidsbetrekkingen.
 • Voor het opstellen van, onderhandelen over, of sluiten van contracten of andere   overeenkomsten met u.
 • Om onze website of ons platform te beveiligen en te presenteren (registratie bestanden).

2. Wat is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens?

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Krachtens de regelgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtmatige grondslagen

 • Bij de uitvoering van een overeenkomst voor de levering van goederen of de verlening van diensten.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • In het legitieme belang van de controleurs.
 • Met toestemming van de gebruiker.

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), kunt u ons verzoeken uw informatie te verstrekken over wat die legitieme belangen zijn door contact met ons op te nemen via het e-mailadres (de e-mailadressen) bovenaan dit privacybeleid.

3. Met wie delen we uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met een derde partij buiten de Grupo M Contigo, behalve in beperkte omstandigheden, waaronder: indien vereist door wet- of regelgeving, door een bevoegde rechtbank of autoriteit of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om fraude of misdaad te voorkomen of om onze Diensten of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.

De gegevensbeheer platforms of advertentie- en analysepartners van derden waarmee wij samenwerken zijn:

U kunt op de namen van deze derden klikken om hun privacybeleid te bekijken.

Wij respecteren uw privacy en wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Wij kunnen gegevens en geaggregeerde statistieken over gebruikers van onze Diensten bekendmaken aan potentiële partners, adverteerders, sponsors en andere gerenommeerde derden om onze Diensten te beschrijven, gerichte advertenties te leveren of voor andere wettige doeleinden, maar deze gegevens en statistieken zullen geen informatie bevatten die kan worden gebruikt om u te identificeren.

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijke informatie niet op een andere manier over aan derden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie alleen delen met vertrouwde partners en leveranciers als zij deze informatie nodig hebben om hun specifieke verplichtingen uit te voeren (bijv. om u onze service te verlenen, om u persoonlijke informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken, om relevante advertenties te selecteren en aan te bieden, en om onze sites en applicaties te verbeteren en te optimaliseren), en wij eisen dat zij dit doen op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacy- en cookiebeleid en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen en toepasselijke regelgeving.

4. Internationale transfers

Wij opereren wereldwijd en kunnen uw persoonlijke informatie overdragen aan derden op locaties over de hele wereld voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Overal waar uw persoonlijke informatie door ons wordt overgedragen, opgeslagen of verwerkt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de privacy van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Aan degenen op wie de AVG van toepassing is, informeren wij u dat sommige van deze providers gevestigd zijn in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie. In dergelijke gevallen dragen wij uw gegevens over met adequate waarborgen en houden wij uw gegevens altijd veilig, waarbij wij gebruik maken van de meest geschikte internationale instrumenten voor gegevensoverdracht, bijvoorbeeld de Standaard Contractbepalingen en eventuele relevante aanvullende maatregelen.

U kunt de inhoud van deze standaard contractbepalingen raadplegen via de volgende link.

5. Uw rechten als betrokkene

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder heeft u het recht om:

 • Een bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Een kopie te krijgen van uw gegevens in een machinaal leesbaar formaat.
 • Te vragen dat wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben, bijwerken, of de persoonlijke informatie die volgens u onjuist of onvolledig is, corrigeren.
 • Te vragen dat wij persoonlijke informatie die wij over u hebben, verwijderen, of de manier waarop wij dergelijke persoonlijke informatie gebruiken, beperken.
 • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen van ons eigen legitiem belang, openbaar belang of profilering, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheid, of dat een dergelijke verwerking plaatsvindt ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Wanneer wij ons op uw toestemming baseren, die toestemming altijd te kunnen intrekken.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons of met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming opnemen via de in Sectie 14 vermelde gegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit indien u van mening bent dat wij ons niet hebben gehouden aan privacy verplichtingen die van toepassing zijn..

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

De bescherming van de informatie die wij over u ontvangen is onze prioriteit. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij hebben maatregelen genomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht te waarborgen van systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken en zullen de beschikbaarheid van en toegang tot informatie tijdig herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.

GRUPO MCONTIGO heeft de beveiligingsniveaus voor gegevensbescherming aangenomen die wettelijk vereist zijn en opgenomen zijn in Koninklijk Besluit 1720/2007 van de PDPL-richtlijn. Het biedt echter andere aanvullende middelen, zoals state-of-the-art firewalls, afgezien van technische maatregelen zoals software voor de encryptie van vertrouwelijke informatie en controle van de toegang tot persoonlijke informatie, beperkte gebruikers, veiligheidsbeleid, gebruikers en wachtwoorden die verlopen zoals vereist door de LOPD, en andere systemen gericht op het voorkomen van misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens die aan GRUPO MCONTIGO zijn verstrekt.

GRUPO MCONTIGO gebruikt het SSL/TLS-protocol om beveiligde verbindingen tot stand te brengen tussen gebruikers en onze servers via het internet, om ervoor te zorgen dat de doorgestuurde informatie gecodeerd is en niet door een externe derde partij kan worden gelezen, waardoor uw transactie op onze website veel veiliger is.

Helaas kan geen enkele organisatie de absolute veiligheid van informatie garanderen, in het bijzonder informatie die via het internet wordt verzonden. Als u echter reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens mogelijk zijn gecompromitteerd), neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected].

7. Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor deze werd verkregen.  De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen omvatten:  (i) de lengte van de tijd dat wij een lopende relatie met u hebben en de Dienst aan u verlenen; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of bewaren raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken, of regelgevend onderzoek).

Voor meer informatie over onze bewaartermijn kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Als je de definitieve verwijdering van je gegevens wilt aanvragen, kun je een e-mail sturen naar [email protected]

8. Verantwoordelijkheid voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van persoonsgegevens

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de gegevens die via een van de formulieren op het web worden verstrekt, waarbij GRUPO MCONTIGO wordt ontheven van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht. De gebruiker garandeert en beantwoordt in elk geval de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbindt zich ertoe deze actueel te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en juiste informatie te verstrekken in de formulieren die u invult.

GRUPO MCONTIGO is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die niet van haarzelf afkomstig is en waarvan een andere bron wordt vermeld, en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie.

GRUPO MCONTIGO is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defects of weglatingen in de door GRUPO MCONTIGO verstrekte informatie, indien deze van externe bronnen afkomstig is.

9. Gegevens van minderjarigen

Als algemene regel zal GRUPO MCONTIGO geen gegevens van minderjarigen verwerken voor de realisatie van de behandeling en diensten die door GRUPO MCONTIGO worden aangeboden. Als een gebruiker gegevens van kinderen onder de 14 jaar (of onder de 16 voor Californische ingezetenen) verstrekt, garandeert de gebruiker de voorafgaande toestemming van zijn of haar ouders of voogden. Als GRUPO MCONTIGO dit eist, zal de gebruiker moeten bewijzen dat hij of zij deze toestemming heeft verkregen.

10. Hoe gebruiken wij Cookies?

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te optimaliseren en te personaliseren. Cookies zijn fysieke informatiebestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker zelf of op een ander surf apparaat. De informatie die via cookies wordt verzameld, dient om de navigatie van de gebruiker door het portaal te vergemakkelijken en de browse-ervaring te optimaliseren. De door middel van cookies verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met de Controller, maar in geen geval zal de door hen verkregen informatie worden geassocieerd met persoonlijke gegevens of gegevens die de gebruiker kunnen identificeren. Indien de gebruiker echter geen cookies op zijn harde schijf geïnstalleerd wenst te zien, heeft hij de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat de installatie van deze bestanden wordt verhinderd: Cookievoorkeuren.

Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

11. Informatie voor inwoners van Californië 

Deze kennisgeving aan inwoners van Californië wordt gedaan volgens de Californische wetgeving, waaronder de California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA”), en de California Consumer Act (“CCPA”), Cal. Civil Code 1798.100, et. seq. Deze verklaring vult ons privacybeleid aan door uw privacyrechten in Californië uit te leggen als u een inwoner van Californië bent en geeft bepaalde verplichte bekendmakingen over onze behandeling van informatie van inwoners van Californië, zowel online als offline.

In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld: identificatoren (zoals naam, contactgegevens en apparaatidentificatoren), informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten (zoals surfgedrag), geschatte geolocatiegegevens, gevolgtrekkingen (zoals geschatte locatie of productinteresses) en andere persoonsgegevens (zoals informatie over betalingsmethode en gebruikersgegevens). De bronnen van persoonlijke informatie die wij verzamelen zijn rechtstreeks van onze gebruikers.

Voor meer details over de persoonsgegevens die wij verzamelen, inclusief de informatie categorieën en -bronnen, zie het gedeelte “Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?” hierboven. De zakelijke of commerciële doeleinden van het verzamelen van persoonlijke informatie worden meer in detail beschreven in het gedeelte “Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?” hierboven.

Wij delen deze informatie met de categorieën derden die worden beschreven in de rubriek “Met wie delen wij uw persoonsgegevens?” hierboven.

Behoudens bepaalde beperkingen en uitzonderingen geeft de CCPA Californische consumenten het recht om, tot twee keer per jaar, meer details te vragen over de categorieën en specifieke gegevens over u die wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verkopen; het recht om hun persoonlijke gegevens te wissen; het recht om zich af te melden voor eventuele “verkopen” die plaatsvinden; en het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van deze rechten.

Wij “verkopen” geen persoonlijke informatie die wij verzamelen of persoonlijke informatie van personen waarvan wij weten dat zij minderjarigen onder de 16 jaar zijn. (en zullen deze in de toekomst niet verkopen zonder een recht op opt-out te bieden).

Do Not Track (“DNT”) is een privacy voorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. DNT is een manier voor gebruikers om websites en diensten te laten weten dat zij niet willen dat bepaalde informatie over hun webpagina-bezoeken na verloop van tijd wordt verzameld. Aangezien er geen wettelijke norm hieromtrent bestaat, delen wij u mee dat wij “DNT”-signalen niet herkennen of er niet op reageren.

Californische consumenten kunnen een verzoek inzake hun rechten indienen door ons een e-mail te sturen op [email protected]. Wij zullen uw verzoek verifiëren door u te vragen informatie te verstrekken die overeenkomt met de informatie die wij over u in ons bestand hebben. Gebruikers kunnen ook een gemachtigde aanwijzen om deze rechten namens hen uit te oefenen, maar wij zullen bewijs vereisen dat de persoon gemachtigd is om namens u te handelen en kunnen u ook nog steeds vragen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.

12. Informatie voor inwoners van Brazilië 

Deze kennisgeving aan Braziliaanse ingezetenen wordt verstrekt onder de Braziliaanse General Data Protection Law (LGPD). Deze kennisgeving vult ons privacybeleid aan door uw Braziliaanse privacy rechten uit te leggen als u een Braziliaanse ingezetene bent en geeft bepaalde verplichte informatie over onze behandeling van informatie van Braziliaanse ingezetenen, zowel online als offline.

Als u, een gebruiker woonachtig in Brazilië, een van onze pagina’s bezoekt, of een contract met GRUPO MCONTIGO aangaat, worden uw persoonlijke gegevens beheerd door GRUPO MCONTIGO.

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u te voorzien van de GRUPO MCONTIGO-producten of -diensten waarom u verzoekt. Zij kunnen ook worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn of om onze legitieme belangen te vervullen, zoals het personaliseren van uw ervaring, het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten of het opsporen van illegale activiteiten. GRUPO MCONTIGO kan ook persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving op het grondgebied waar onze producten en diensten worden aangeboden. Met uw voorafgaande toestemming of wanneer er een legitiem belang in het spel is, kunnen ze ook worden gebruikt om je aanbiedingen en promoties te sturen.

U heeft verschillende rechten die zijn vastgelegd in de Braziliaanse wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om het bestaan van de verwerking van uw persoonsgegevens te bevestigen, toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen, of om u marketing voorkeuren te wijzigen (met inbegrip van het intrekken van je toestemming op elk gewenst moment) – lees ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over het beheren van uw marketing voorkeuren of het verwijderen van uw persoonsgegevens.

13. Updates van dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te wijzigen of aan te passen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij dit Beleid wijzigen wanneer nieuwe privacywetgeving wordt ingevoerd of wanneer bestaande regelgeving wordt gewijzigd. Wijzigingen in dit Beleid zullen op de website worden geplaatst. De Controller zal relevante wijzigingen zo veel mogelijk communiceren.

14. Neem contact met ons op

Als u vragen, klachten of twijfels hebt over dit Privacybeleid of als u uw rechten inzake gegevensbescherming wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de volgende adressen:

Geldig vanaf: 29/07/2022