De vijf niveaus van de piramide van Maslow

De vijf niveaus van de piramide van Maslow

Laatste update: 29 juli, 2019

In dit artikel hebben we het over de piramide van Maslow. Wat motiveert menselijk gedrag? Volgens de humanistische psycholoog Abraham Maslow is het voldoen aan bepaalde behoeften de drijfveer achter ons handelen.

Om de motivatie te verklaren, introduceerde Maslow zijn piramide van behoeften in 1943. De piramide van Maslow suggereert dat mensen gemotiveerd zijn om te voldoen aan de basisbehoeften, voordat ze overgaan naar meer geavanceerde behoeften.

Terwijl sommige huidige denkscholen zoals psychoanalyse of behaviorisme zich meer richten op slecht adaptief gedrag, was Maslow veel meer geïnteresseerd in het ontdekken en begrijpen van de motivatie achter de acties van mensen en waarom sommige mensen zich gelukkiger voelden met hun keuzes dan anderen.

Als humanist geloofde Maslow dat ieder mens een aangeboren verlangen naar zelfontplooiing had: alles worden wat ze wilden zijn. Om dit doel te bereiken, moesten ze echter als eerste in hun meest elementaire behoeften voorzien, zoals voedsel, veiligheid en liefde.

Vrouw staat met de armen gespreid en kijkt uit over een stad

De piramide van Maslow

Maslow stelde vast dat mensen zich gemotiveerd voelen om bepaalde behoeften op een hiërarchische manier te vervullen. Onze meest fundamentele behoefte is lichamelijke overleving, wat het eerste is dat ons gedrag motiveert. Zodra dit niveau is bereikt, zal het volgende voorrang krijgen, en dan waar de daaropvolgende, enzovoort.

In het volgende stuk zullen we het hebben over de vijf verschillende niveaus van de piramide van Maslow. Het eerste niveau is de basis van de piramide en de rest stapelt zich hier bovenop.

De vijf niveaus van de piramide van Maslow

  • Lichamelijke behoeften. Biologische eisen voor het overleven van de mens: lucht, voedsel, drank, onderdak, kleding, warmte, seks en slaap. Het menselijk lichaam kan niet goed werken, tenzij een individu aan deze behoeften voldoet. Maslow was van mening dat de lichamelijke behoeften het belangrijkst zijn.
  • Zekerheidsbehoeften. Bescherming tegen gevaar, veiligheid, orde, wetten, stabiliteit, vrijheid en leven zonder angst.
  • Liefde en saamhorigheid. Vriendschap, intimiteit, vertrouwen, acceptatie, het geven en ontvangen van genegenheid, en deel uitmaken van een groep.

Zodra aan alle lichamelijke en zekerheidsbehoeften is voldaan, wenden we ons tot het derde niveau van menselijke behoeften. Dit niveau is gerelateerd aan ons sociale aspect en houdt het gevoel van saamhorigheid in. De noodzaak om interpersoonlijke relaties op te bouwen motiveert ons gedrag sterk.

  • Erkenning. Maslow verdeelde deze behoefte in twee categorieën: eigenwaarde (waardigheid, prestaties, onafhankelijkheid en controle) en het verlangen naar reputatie of respect van anderen (status, prestige).

Maslow wees erop dat de behoefte aan respect of reputatie belangrijker is voor jongeren en dat dit voorafgaat aan echte eigenwaarde en waardigheid.

  • Zelfrealisatie. Het benutten van het individuele potentieel en het nastreven van persoonlijke groei en opmerkelijke ervaringen.

Maslow zei ooit: “Wat een mens kan zijn, moet hij zijn.” Hiermee verwees hij naar de behoefte die individuen hebben om hun potentieel te ontwikkelen om hun doelen te bereiken.

Zelfontplooide mensen zijn zich bewust van zichzelf, maken zich zorgen over hun persoonlijke groei, maken zich geen zorgen over de mening van anderen en willen alleen maar profiteren van hun potentieel.

“Deficiëntie-behoeften” versus “groeibehoeften”

De piramide van Maslow is opgedeeld in behoeften die te maken hebben met tekorten en groei. De eerste vier niveaus worden deficiëntie-behoeften genoemd, terwijl het hoogste niveau bekend staat als een groeibehoefte.

Deficiëntie-behoeften ontstaan door ontbering. Sommigen zeggen dat deze mensen motiveren wanneer in deze behoeften niet wordt voldaan. Bovendien neemt de motivatie om aan deze behoeften te voldoen toe als ze lang onvervuld blijven.

In eerste instantie zei Maslow dat mensen moeten voldoen aan de deficiëntie-behoeften op een lager niveau, voordat ze vooruitgang boeken om aan de groeibehoeften op een hoger niveau te voldoen. Later verduidelijkte hij echter dat de bevrediging van een behoefte geen “alles of niets”-fenomeen is.

De piramide van Maslow

Wanneer een deficiëntie-behoefte “min of meer” bevredigd is, verdwijnt deze en gaan we verder met het oriënteren van ons gedrag naar de volgende reeks behoeften waaraan we moeten voldoen. Deze worden dan onze belangrijkste behoeften. In die zin hebben we altijd behoeften om aan te voldoen.

Groeibehoeften

Aan de andere kant komen de groeibehoeften niet door een tekort, maar uit het verlangen om als persoon te groeien. Als we eenmaal redelijk tevreden zijn met deze groeibehoeften, zijn we in staat om het hoogste niveau te bereiken, de zogenaamde zelfverwezenlijking.

Ieder mens is in staat en heeft de wens om het niveau van zelfrealisatie in de piramide te bereiken. Helaas is het vaak moeilijk voor ons om dit te bereiken, omdat het voldoen aan de behoeften van de lagere niveaus de meeste van onze middelen vergt. Aan de andere kant kunnen verschillende ervaringen een individu doen wisselen tussen de niveaus van de piramide.

Daarom zal de piramide niet altijd in één richting werken. De persoon kan heen en weer bewegen tussen verschillende soorten behoeften. Maslow wees er zelfs op dat de volgorde waarin aan deze behoeften wordt voldaan niet altijd een standaard-progressie volgt.

Hij stelde bijvoorbeeld dat sommige mensen meer om hun eigenwaarde geven dan om hun behoefte aan liefde. Voor andere mensen kan de behoefte aan creatieve realisatie zelfs de meest elementaire behoeften vervangen.

De beperkingen van de piramide van Maslow

De belangrijkste beperking van deze theorie is de methodologie ervan. Maslow besprak de biografieën en geschriften van 18 mensen die hij als zelfontplooid beschouwde. Uit deze bronnen stelde hij een lijst samen van kwaliteiten die deze specifieke groep mensen gemeen hadden.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn er verschillende problemen met deze methodologie. In de eerste plaats zijn er mensen die het oneens zijn over Maslows subjectiviteit met betrekking tot zijn biografische analyse, omdat die praktisch gezien gebaseerd is op zijn eigen oordeel.

Een persoonlijke mening is altijd vatbaar voor vooroordelen, waardoor gegevens minder geldig zijn. Daarom moet Maslows operationele definitie van zelfrealisatie niet blindelings worden aanvaard als een wetenschappelijk feit.

Bovendien richtte Maslows biografische analyse zich op een bevooroordeelde steekproef van zelfontplooide personen, beperkt tot goed opgeleide blanke mannen zoals Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, en Aldous Huxley.

Hoewel Maslow ook zelfontplooide vrouwen bestudeerde, zoals Eleanor Roosevelt en Moeder Teresa, maakten zij slechts een klein percentage van zijn steekproef uit. Dit alles maakt het een stuk moeilijker om deze theorie te veralgemenen. Bovendien is Maslows definitie van zelfverwerkelijking uiterst moeilijk empirisch aan te tonen.

De piramide van Maslow werd ook bekritiseerd omdat het ervan uitgaat dat een persoon aan zijn lagere behoeften moet voldoen voordat hij zijn volledige potentieel en zelfvervulling kan bereiken, wat niet altijd het geval is.

Abraham Maslow

Uitzonderingen

Er zijn verschillende onderzoeken in arme gebieden van de wereld uitgevoerd, die hebben aangetoond dat mensen in staat zijn om aan hogere behoeften (zoals ergens bij horen en liefde) te voldoen zonder dat aan al hun basisbehoeften wordt voldaan.

Maslow is het hier echter volledig mee oneens, omdat hij stelde dat degenen die moeite hebben om te voldoen aan zeer fundamentele lichamelijke behoeften (zoals voedsel en onderdak) niet in staat zijn om te voldoen aan de behoeften van een hoger niveau.

Veel creatieve mensen zoals Rembrandt en Van Gogh leefden echter hun hele leven lang in armoede en misschien hebben ze gewoon een groot deel van hun middelen besteed aan het voldoen aan hogere behoeften.

Psychologen definiëren motivatie nu als een complexer middel: iemand kan door verschillende behoeften tegelijkertijd gemotiveerd raken. Zo kan iemand zijn grootste motivatie op verschillende niveaus tegelijk vinden.

Ondanks de kritiek is de piramide van Maslow het uitgangspunt voor veel onderzoeken, die proberen te begrijpen waarom we ons gedragen zoals we doen, of waarom dezelfde prikkels bij verschillende mensen heel verschillende reacties kunnen veroorzaken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.