Verklarende elementen van OCS

In dit artikel presenteren we ideeën zoals metacognitie of het toekennen van verantwoordelijkheid als verklarende elementen van OCS, evenals cognitieve en gedragsmodellen die dezelfde vraag proberen te beantwoorden: waarom kan een idee of gedachte leiden tot de ontwikkeling van een pathologie?
Verklarende elementen van OCS

Laatste update: 10 januari, 2024

Obsessief-compulsieve stoornis is vooral ook bekend als OCS. Het is een aandoening die wordt gekenmerkt door de implementatie van angstvermijdingsmechanismen in het licht van ideeën, beelden of gedachten die een obsessie zijn geworden. In dit artikel bespreken we de verklarende elementen van OCS.

Het ongemak dat door deze obsessies wordt veroorzaakt is zo groot dat de persoon dwanghandelingen of rituelen gebruikt om die obsessie tegen te gaan en te neutraliseren. Door middel van dwanghandelingen slaagt de patiënt erin angst en ongemak te stoppen. Dit artikel presenteert verschillende verklarende elementen van OCS, die proberen te definiëren hoe deze pathologie ontstaat en zich ontwikkelt.

Iemand kan geobsedeerd zijn door het idee dat een van zijn familieleden overreden zal worden. Dat idee is zo opdringerig, zo slecht gecontroleerd en zo repetitief dat de persoon mechanismen instelt zodat het idee in werkelijkheid niet wordt gereproduceerd.

Elementen van OCS

Deze mechanismen, dwanghandelingen, kunnen variëren. Bijvoorbeeld van het tien keer tellen van één tot honderd alleen de even getallen of het tellen van de rode auto’s op straat. Het kan ook gaan tot het voortdurend tellen van zevenenzestig of het uittrekken van haarlokken.

Wat het leven voor mensen met OCS echt moeilijk maakt, is dat de dwanghandelingen en rituelen de neiging hebben toe te nemen, waardoor een groter aantal dwanghandelingen nodig is om angst te voorkomen.

Iemand die elke keer als hij een rode auto ziet tot zestig moet tellen zodat zijn zus niet door een auto wordt aangereden, zit gevangen in zijn eigen dwang. Rituelen verbruiken een groot deel van je hulpbronnen, waardoor je je routine niet normaal kunt uitvoeren.

Hoe het ook zij, de obsessies van OCS zijn uitgebreid bestudeerd (Spaanse link) – somatische obsessies, gedachten over iemands dood, seksuele zorgen, obsessies over geweld, besmettende ideeën… – evenals de dwanghandelingen die gewoonlijk worden uitgevoerd – het controleren of netheid, van orde…–

Wat echter niet helemaal duidelijk lijkt, is wanneer en vooral waarom obsessies ontstaan. Dit is waar de verklarende elementen van OCS naar voren komen.

Vrouw met OCS

Neurochemie en neuroanatomie van OCS

Op chemisch niveau laten onderzoeken naar de verklarende elementen van OCC zien dat de neurotransmitter die het meest verband houdt met deze pathologie serotonine is. Bij OCS wordt gewoonlijk een tekort of een afname van de genoemde neurotransmitter of een verandering in de serotoninereceptoren gevonden. Er is ook rekening gehouden met de mogelijkheid van overmatige hoeveelheden dopamine.

Aan de andere kant lijkt er met betrekking tot de hersenstructuren een probleem te bestaan ​​bij de activering van de basale ganglia, die de neuronen van de thalamus activeren. De thalamus verhoogt op zijn beurt de activering van de orbitofrontale cortex, met als gevolg het onvermogen om de aandacht af te leiden van het herkauwen.

Gedragsmodel: de vicieuze cirkel van obsessie

Het gedragsmodel stelt de angst-vermijdings-angstparadox voor als een verklarend element van OCS. Wanneer er een idee verschijnt dat ongemak veroorzaakt, begint de persoon zich zorgen te maken over de inhoud van dat idee.

De angst verdwijnt als de persoon voldoende lang wordt blootgesteld aan de angstwekkende stimulus, dat wil zeggen aan het obsessieve idee. Wanneer echter dwanghandelingen ontstaan ​​als alternatief voor angst, wordt het moeilijker om te blijven omdat rituelen langdurige blootstelling voorkomen.

Wanneer een persoon OCS heeft als gevolg van homoseksualiteit – dat wil zeggen angst bij het idee homoseksueel te zijn – kan hij controle-dwanghandelingen uitvoeren door na te denken over alle keren dat hij contact heeft gehad met een man en geen enkele vorm van seksuele opwinding heeft gevoeld.

Deze persoon stelt zichzelf niet bloot aan het idee homoseksueel te zijn, omdat hij, telkens wanneer hij erover nadenkt, zijn verificatiedwang uitvoert.

Daarom zijn dwanghandelingen volgens het gedragsmodel vrijwillig gedrag waarmee we kunnen voorkomen dat we onszelf aan die gedachten blootstellen . Op deze manier wordt de dwang negatief versterkt. Dat wil zeggen, het verlicht de angst – en daarom blijven ze in de loop van de tijd behouden.

Het vermindert de frequentie van blootstelling aan obsessieve gedachten, waardoor gewenning eraan en het langdurig uitdoven van angst moeilijk wordt.

Onthoud ten slotte dat er, als gevolg van de tijd die wordt besteed aan rituelen en dwanghandelingen, gewoonlijk sprake is van een verlies aan bevrediging en een tekort aan sociale of plezierige activiteiten.

Dit draagt ​​bij aan toenemende niveaus van depressie en angst, wat op zijn beurt de kans vergroot dat er opdringerige ideeën verschijnen. Daarom beschouwt het gedragsmodel OCS als een vicieuze cirkel.

Cognitief model: het exorbitante belang

We kunnen allemaal opdringerige ideeën of gedachten hebben, en dat hebben we ook. We piekeren plotseling over een idee dat misschien ontoereikend, verschrikkelijk of catastrofaal lijkt. De mens zonder OCS laat dat idee tot dat moment meestal voorbijgaan en maakt zich nooit meer zorgen.

Hij ontwikkelt geen obsessie en de daaropvolgende rituelen. Daarom vinden obsessies hun oorsprong in normale gedachten, ideeën en cognities.

Er zijn echter bepaalde mensen die dat idee niet loslaten. Die opdringerige gedachte is geconditioneerd tot een zeer ongemakkelijke reactie. De inhoud van die gedachten kan men op verschillende manieren verkrijgen.

Namelijk door klassieke conditionering, door plaatsvervangend leren, of door het verwerven van informatie die relevant is voor de dreiging. Denk bijvoorbeeld aan de berichtgeving over Ebola een paar jaar geleden.

Dit betekent dat het verschil tussen normale gedachten en gedachten die obsessief worden niet ligt in de mate van controle. Het ligt eerder in het feit dat obsessieve mensen deze gedachten een overdreven betekenis geven.

De overdrijving van verantwoordelijkheid

Een opdringerige gedachte kan worden beoordeeld als een bedreiging die een reëel risico voor zichzelf of anderen inhoudt. Je kunt ook denken dat je zelf verantwoordelijk bent voor die schade. Wanneer je dat idee in je hoofd houdt, zul je negatieve emoties ervaren. Je zult dan proberen die gedachte of ‘die dreigende schade waarvoor jij verantwoordelijk bent’ te neutraliseren.

We zien hier op deze manier een overdrijving van verantwoordelijkheid, omdat de persoon gelooft dat hij anderen of zichzelf schade kan berokkenen, tenzij hij preventief of herstellend gedrag uitvoert, dat wil zeggen het ritueel.

Andere onaangepaste overtuigingen die verklarende elementen van OCS kunnen zijn, zijn:

  • Gedachte-actiefusie: geloof dat gedachten gebeurtenissen in de wereld kunnen beïnvloeden. Gedachte-actiefusie kan ook probabilistisch zijn. Daarbij gelooft de proefpersoon dat het hebben van een ongewenste opdringerige gedachte de kans vergroot dat deze gedachte uitkomt.
  • Geloof over hoe belangrijk en noodzakelijk het is om gedachten te beheersen.
  • Overschatting van de dreiging: het overdrijven van de kans op schade.
  • Intolerantie voor onzekerheid of dubbelzinnigheid.
  • Perfectionisme en intolerantie voor fouten.

Metacognitief model: nadenken over denken

Dit model herstelt het idee van gedachte-actiefusie. Metacognitie verwijst naar het denken over het denken. Mensen hebben ideeën of overtuigingen over wat het betekent om te denken. De relevante metacognitieve overtuigingen bij OCS hebben te maken met het gevaar dat een gedachte kan inhouden , en ook met de betekenis van het hebben van een gedachte.

Het zijn daarom deze metacognitieve overtuigingen die de afstand tussen gedachten en echte gebeurtenissen uitwissen. De metacognitieve overtuigingen die verband houden met OCS, naast de hierboven uitgelegde gedachte-actie-fusie, zijn:

  • Gedachte-gebeurtenisfusie: het hebben van een gedachte zorgt ervoor dat een gebeurtenis plaatsvindt.
  • Gedachte-objectfusie: gedachten kunnen via objecten worden overgedragen.

Al deze verklarende modellen van OCS proberen een glimp op te vangen van hoe OCS voortkomt uit een ogenschijnlijk normaal en alledaags idee. Hoe het vervolgens uitgroeit totdat het een monster dat tijd en inspanningen opslokt die gereserveerd zijn voor het dagelijks leven.

Deze modellen sluiten elkaar niet uit. Dat impliceert dat zowel het gedragsmatige deel – het breken met deze dwanghandelingen totdat blootstelling aan angstwekkende gebeurtenissen is bereikt – als het cognitieve deel – het herstructureren van metacognitieve ideeën en het toekennen van verantwoordelijkheid – even relevant zijn in de therapie.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.