De sleutels tot effectieve communicatie over gezondheid

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van effectieve communicatie over gezondheid. Veranderende demografie, culturele diversiteit, verschillende talen, meer betrokken en geïnformeerde patiënten, tekorten aan gezondheidszorgpersoneel zijn slechts enkele daarvan. In dit artikel gaan we er dieper op in.
De sleutels tot effectieve communicatie over gezondheid

Laatste update: 25 november, 2023

Professionals in de gezondheidszorg en patiënten zijn het vaak eens over het belang van effectieve communicatie over gezondheid. In de complexe en veranderende gezondheidszorg en psychologische omgeving lijkt het echter steeds moeilijker te worden om een effectieve communicatie tussen gezondheidszorg en patiënt te realiseren.

Veranderende demografie, culturele diversiteit, verschillende talen, meer betrokken en geïnformeerde patiënten, personeelstekorten in de gezondheidszorg en andere factoren zorgen samen voor bijzonder moeilijke uitdagingen op het gebied van communicatie in de gezondheidszorg.

Om duidelijk, eerlijk en direct met patiënten te communiceren, moeten zorgverleners een goede verstandhouding opbouwen. Ze moeten zelfs actief luisteren om hoffelijkheid en gevoeligheid te tonen.

Ze moeten ook nagaan of de patiënt de diagnose of behandelingsopties begrijpt. Deze elementen van goede communicatie lijken misschien voor de hand liggend, maar mensen in stressvolle, snelle omgevingen, zoals de gezondheidszorg, hebben de neiging om ze te vergeten.

Dit artikel bespreekt het belang van effectieve communicatie in de gezondheidszorg. Daarnaast geeft het een aantal specifieke suggesties om dit kritieke aspect van effectieve zorg te verbeteren.

“Geluk is niets meer dan een goede gezondheid en een slecht geheugen.”

Albert Schweitzer

Man bij de dokter

Bevorderen van therapietrouw door middel van communicatie over gezondheid

Patiënten moeten vertrouwen hebben in de zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor hun vooruitgang. Het is zelfs zo dat de therapietrouw van patiënten veel groter is als ze een goede relatie hebben met de professionals die voor hen zorgen. Dit verbetert hun psychologische aanleg om de ziekte onder ogen te zien en maakt het voor hen gemakkelijker om de instructies van de arts op te volgen.

Aan de andere kant kan slecht gecommuniceerde informatie negatieve gevolgen hebben voor zowel de zorgverlener als de zorgorganisatie waartoe ze behoren. Vooral als dit falen ernstige gevolgen heeft voor een patiënt.

Communicatie over gezondheid in stressvolle situaties

Beleefdheid, geduld en gelijkwaardigheid zijn goede bondgenoten voor professionals die geconfronteerd worden met de nieuwe realiteit van de huidige medische en/of psychologische zorg. Ze dragen bij aan een goede communicatie in de gezondheidszorg in stressvolle situaties.

Dat komt omdat patiënten zich gefrustreerd, bezorgd en geagiteerd kunnen voelen met betrekking tot hun gezondheidszorg, wat er vervolgens toe kan leiden dat ze een klacht indienen.

Pariteit heeft betrekking op intercollegiale communicatie. Zorgverleners moeten een paternalistische benadering in hun taal, toon en lichaamstaal vermijden. Verder zijn geduld, tolerantie en uithoudingsvermogen vaak moeilijk, maar altijd noodzakelijk.

Consulttijd

Santiago Alonso, vicevoorzitter en coördinator institutionele relaties van het Spaanse Forum voor Patiënten (FEP) beveelt aan om de consulttijd te verlengen. Hij benadrukt dat patiënten zich bewust moeten zijn van hun ziekte en vooral van hun algehele gezondheid.

Verder stelt hij dat nieuwe technologie nooit een obstakel mag vormen. Sterker nog, het zou meer tijd moeten vrijmaken voor artsen om met hun patiënten te praten.

Het belang van actief luisteren

Zorgverleners moeten altijd redelijke inspanningen leveren om te luisteren naar de gezondheidsproblemen van hun patiënten. Actief luisteren houdt in dat ze zich richten op de patiënt en hun eigen referentiekader opschorten.

Als ze dan actief hebben geluisterd, kunnen ze de woorden van de patiënt verifiëren en herformuleren. Bovendien zullen patiënten hen zien als aandachtige en gewetensvolle professionals.

Artsen moeten ook overwegen om periodiek informatie samen te vatten die ze uit gesprekken met hun patiënten hebben gehaald, inclusief uitgebreide dialogen. Dit kan helpen om informatie te verduidelijken, begrip te bevestigen en een gelegenheid bieden om nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden.

Het verband met gezondheidsvaardigheden

Veel behandelaars behandelen patiënten alsof ze beperkte fysieke en psychologische gezondheidskennis hebben. In feite kan het vermogen van de patiënt om gezondheidsinformatie te lezen, te begrijpen en te gebruiken invloed hebben op de therapietrouw en het succes van de behandeling. Bovendien verhogen misverstanden ook het risico op bijwerkingen.

Het gebruik van duidelijke taal, controleren wat patiënten begrijpen en vragen stellen kan de effectiviteit van de communicatie tussen arts en patiënt verbeteren. Gedrukte documenten en illustraties kunnen ook nuttig zijn.

Slecht nieuws over gezondheid communiceren

Geen enkele professional vindt het leuk om met slechte resultaten om te gaan of slecht nieuws aan patiënten te vertellen, maar het is vaak onvermijdelijk. In moeilijke tijden wenden patiënten en hun familie zich vaak tot hun psychologen, artsen en verpleegkundigen voor antwoorden en steun. In de meeste gevallen is een eerlijk en tijdig gesprek over het probleem met de patiënt en zijn familie nuttig.

Er zijn veel communicatiemodellen beschikbaar om clinici te helpen slecht nieuws aan patiënten over te brengen. De meeste van deze modellen hebben het volgende gemeen: de juiste plaats kiezen, empathie tonen, de feiten duidelijk communiceren, onderzoeken of de patiënt begrijpt wat hij net te horen heeft gekregen en de volgende stappen bepalen.

Tot slot biedt het hebben van een actieplan de meest waardevolle hulp, ongeacht het voorkeursmodel van de betreffende professional.

Arts troost patiënt

Gespannen situaties oplossen

Wederzijds respect en begrip vormen de basis voor een goede relatie tussen patiënt en arts. Een zorgzame houding en erkenning van de zorgen van de patiënt of het familielid helpt wrijvingen te verminderen.

Als de communicatiestijl van een behandelaar niet voldoet aan de behoeften van de patiënt, kan dit bijdragen aan begripsproblemen en frustratie bij beide partijen. In dit geval moet de behandelaar overwegen om zijn aanpak te veranderen. Bijvoorbeeld door de situatie anders te beschrijven of minder technische taal te gebruiken.

In sommige omstandigheden kan de beslissing om de patiënt over te dragen aan een andere collega of zorgverlener een optie zijn om de therapeutische relatie te verbeteren. Want het is vaak beter om een einde te maken aan een conflictueus gesprek om de situatie te neutraliseren.

Daarnaast zijn arts-patiënt relaties vaak bijzonder gespannen. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin een ruzie met een agressieve patiënt tot een confrontatie leidt. De professionele benadering vereist dat de clinicus stappen onderneemt om de situatie te bezweren.

Kalm blijven, problemen samenvatten en mogelijke oplossingen aanbieden kan nuttig zijn. Professionals in de gezondheidszorg mogen verbaal geweld echter niet tolereren. Ook mogen ze zichzelf of hun collega’s nooit in situaties brengen die hen kunnen blootstellen aan schade.

Telefonische en elektronische communicatie over gezondheid

Deze vormen van communicatie over gezondheid worden steeds gebruikelijker tussen artsen en patiënten. Artsen moeten er echter zeker van zijn dat de informatie die ze hebben over de patiënt en zijn toestand toereikend is om telefonisch advies te kunnen geven. Bovendien moeten ze de gesprekken documenteren voor het geval hun advies later in twijfel wordt getrokken.

Ondanks de potentiële voordelen van elektronische communicatie, moeten artsen zich bewust blijven van de bijbehorende risico’s en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. De drie belangrijkste aansprakelijkheidsgebieden bij elektronische communicatie zijn privacy en bescherming van persoonlijke informatie, responstijd en duidelijkheid van de communicatie.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.