24 onvergetelijke quotes uit de filmgeschiedenis

24 onvergetelijke quotes uit de filmgeschiedenis

Laatste update: 29 juli, 2016

Persoonlijk ken ik niemand die er niet van geniet om een goede film te kijken. Even uit je eigen leven ontsnappen en betrokken raken in het verhaal van anderen. In dit artikel hebben we het daarom over enkele van de bekendste quotes uit de filmgeschiedenis.

“We’ll always have Paris.”

“We zullen altijd Parijs hebben.”

…en dat bankje in het park, de ijssalon op de hoek en de lantaarn die het donker van de nacht verdeelt tussen twee straten. We associëren plaatsen met herinneringen die we niet willen vergeten en die zich op onzichtbare manier verbinden met wie we zijn.

Deel van de schoonheid van de herinnering aan Parijs is dat we er altijd in gedachten zelf naar terug kunnen gaan om het opnieuw te beleven.

“They may take our lives, but they’ll never take our freedom!”

“Ze kunnen onze levens afpakken, maar nooit onze vrijheid!”

Dit zijn idealen die vele levens hebben gekost, hartslagen die het voor ons mogelijk hebben gemaakt om in een betere wereld te wonen. Sommige van deze verhalen zijn beroemd en kennen we dan ook zeer goed, maar andere verhalen zijn anoniem en zijn de zandkorrels geweest waaruit de stranden bestaan van dingen die vrij bewonderd zijn, zoals vrijheid.

 “Frankly, my dear, I don’t give a damn.”

 “Eerlijk gezegd, lieve schat, kan het me geen reet schelen.”

In deze uitspraak worden de woorden ‘lieve schat’ gebruikt, maar deze worden zouden net zo goed vervangen kunnen worden voor een andere naam. Soms zeggen mensen dingen tegen ons die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, vooral wanneer het gewoon leeg geklets of geroddel is over een ander.

Deze zin wordt door acteur Clark Gable uitgesproken in de film Gone With the Wind. Dit zijn de laatste woorden die hij zegt tegen Scarlett O’hara (Vivian Leigh) tegen het einde van de film, wanneer Scarlett aan Rhett vraagt: “Waar zal ik naartoe gaan? Wat zal ik doen?” op het moment dat hij haar verlaat. Rhett reageert hierop met de beroemde uitspraak hierboven en trekt dan de deur achter zich dicht.

“My mama always said, ‘Life is like a box of chocolates; you never know what you’re gonna get.”

“Mijn moeder zei altijd: ‘Het leven is als een doos bonbons; je weet nooit wat je zal krijgen.”

Deze uitspraak van de moeder van de geweldige Forrest Gump is zonder twijfel een van de mooiste en meest duidelijk uitgedrukte definities aller tijden. In deze uitspraak kunnen we een over het algemeen genegeerde realiteit herkennen dat een groot deel van de beslissingen die we in het leven maken blindelings worden genomen. En tegelijkertijd wordt het leven omschreven als een doos bonbons, een zoet cadeautje! 

“Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn’t have fucked with? That’s me.”

“Heb je weleens gemerkt dat je zo nu en dan iemand tegenkomt die je niet had moeten naaien? Dat ben ik.”

In de film Gran Torino spreek Walt Kowalski deze uitspraak uit wanneer hij drie jonge mannen confronteert die normaal gesproken handelen vanuit intimidatie. Met deze uitspraak krijgt hij niet alleen hun aandacht te pakken, maar laat hij hun ook weten dat hij zich niet laat intimideren en dat hij hen door heeft.

“Sometimes, I see dead people.”

“Soms zie ik dode mensen.”

Het is niet echt normaal om dode mensen te zien, maar het is wel veel normaler om dingen te zien die niet bestaan. Onze zintuigen zijn verre van onfeilbaar en ze laten niet alleen bepaalde gevoelens achterwege, maar in sommige gevallen zullen ze zelfs gevoelens bedenken!

Het zesde zintuig is populair geworden als het zintuig dat onbekende informatie verzamelt op een onbekende manier en als het zintuig dat onze beslissingen beïnvloedt. Soms noemen we het ook wel onze intuïtie.

“ET, phone, home.”

“ET, bel, huis.”

Voor velen van ons is dit slechts een science fiction film, maar voor anderen is het het beste verhaal over vriendschap dat ooit is verteld op het grote scherm.

https://youtu.be/R_YZuYESaoo

“May the Force be with you.”

“Moge de Kracht met u zijn.”

Moge de Kracht altijd met onze lieve lezers zijn, de Kracht zal namelijk datgene zijn wat ons zal elke dag van ons leven zal helpen om overeind te blijven staan.

Wij hebben slechts een paar zinnen uitgekozen om het over te hebben, maar we laten je achter met nog zestien uitspraken die worden aanbevolen door het American Film Institute (AFI):

1. “I’m going to make him an offer he can’t refuse.”  – The Godfather

“Ik zal hem een aanbod doen dat hij niet kan weigeren.”

2. “You don’t understand!  I could’ve had class.  I could’ve been a contender.  I could’ve been somebody, instead of a bum, which is what I am.”  On the Waterfront

“Je begrijpt het niet! Ik had klasse kunnen hebben. Ik had mee kunnen doen. Ik had iemand kunnen zijn, in plaats van een nietsnut, wat ik nu ben.”

3. “As God is my witness, I’ll never be hungry again.”  – Gone With the Wind

“Met God als getuige, zal ik nooit meer honger leiden.”

4. “My precious…”  – Lord of the Rings

“Mijn lieveling…”

5. “Oh Captain, my Captain . . .” – Dead Poets Society

“O Kapitein, mijn kapitein… ”

6. “Wax on, wax off.”  – Karate Kid

“Poets op, poets af.”

7. “Houston, we have a problem.” – Apollo 13

“Houston, we hebben een probleem.”

8. “Fasten your seatbelts.  It’s going to be a bumpy night.” – All About Eve

“Doe je gordels om. Het wordt een hobbelige nacht.”

9. “Keep your friends close, but your enemies closer.” – The Godfather

“Houd je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij.”

10. “What we’ve got here is failure to communicate.”  – Cool Hand Luke

“We hebben hier te maken met een onvermogen om te communiceren.”

11. “A wizard is never late, nor is he early, he arrives precisely when he means to.”  – Lord of the Rings

“Een tovenaar is nooit te laat, noch te vroeg, hij komt precies aan wanneer hij wil.”

12. “Love means never having to say you’re sorry.”  – Love Story

“Liefde betekent dat je nooit sorry hoeft te zeggen.”

13. “The stuff that dreams are made of.”  – The Maltese Falcon

“Waar dromen van gemaakt zijn.”

14. “Made it, Ma!  Top of the world!”  – White Heat

“Ik heb het gemaakt, mam! Ik sta aan de top!

15. “I’m as mad as hell, and I’m not going to take this anymore!”  – Network

“Ik ben laaiend en ik pik dit niet langer!”

16. “Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.”  – Casablanca

Louis, ik denk dat dit het begin is van een prachtige vriendschap.”

Nu willen we van jullie weten, lieve lezers. Wat zijn jullie favoriete uitspraken uit films?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.