Het verschil tussen mensenrechten en grondrechten

maart 13, 2020
Wij beschouwen mensenrechten als een beperking van de acties van de Staat met betrekking tot individuen, door hen bepaalde vrijheden te geven in overeenstemming met hun eigen hoedanigheid als mens.

De grondrechten zijn ontstaan in Frankrijk aan het einde van de 18e eeuw met de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger. Het concept van mensenrechten gaat helemaal terug tot de natuurwet die in de oudheid door de Romeinen is vastgesteld en die gebaseerd was op de rationele ideeën van die tijd.

We begrijpen de wet als de verzameling wettelijke normen die door de staat is opgesteld om het gedrag van personen te reguleren. Niet-naleving van deze normen impliceert een gerechtelijke sanctie.

Zo legt de wet een basis voor sociale coëxistentie om alle leden veiligheid, gelijkheid, zekerheid, vrijheid en rechtvaardigheid te bieden. Het doel van de wet is om harmonie, orde en sociaal evenwicht te bewerkstelligen. Het doel van dit artikel is om deze concepten te bestuderen, evenals hun kenmerken, verschillen en sociale impact.

Mensenrechten zijn voor iedereen

Mensenrechten

Volgens de definitie van de wet kunnen we mensenrechten introduceren en begrijpen als een beperking die wordt opgelegd aan de acties van de staat met betrekking tot individuen. Dit geeft hen een bepaalde vrijheid in overeenstemming met hun eigen hoedanigheid als mens.

Mensenrechten zijn daarom onmisbaar om vrij, waardig en in een rechtvaardige en vreedzame omgeving te kunnen leven. Alle mensen hebben deze rechten, zonder uitzonderingen. Ze maken geen onderscheid tussen geslacht, nationaliteit, etniciteit, kleur, religie, verblijfsstatus, taal, politieke partij, leeftijd of sociale, culturele of financiële toestand.

Mensenrechten zijn:

  • Universeel
  • Onschendbaar
  • Niet overdraagbaar
  • Niet af te wijzen
  • Wederzijds afhankelijk

Zo legt de internationale mensenrechtenwetgeving de verplichting op aan alle landen om op een vastberaden manier te handelen om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van een individu te bevorderen en te beschermen.

We kunnen de grondslagen van dit geheel van regels vinden in het Handvest van de Verenigde Naties (1945) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948).

Grondrechten

Voor het bestaan van een grondrecht, moet er eerst een mensenrecht zijn. We kunnen een grondrecht beschouwen als de garantie die een land biedt aan individuen die binnen zijn grenzen wonen. Deze rechten worden geregeerd door de Magna Carta in de grondwetten van elke staat, simpelweg omdat ze fundamenteel zijn voor ieder mens.

Ze verschillen van andere rechten die door de grondwetten zijn vastgelegd. Dit komt omdat ze onvervreemdbaar zijn (verkregen bij de geboorte) en geen voorwerp van transactie of uitwisseling kunnen zijn.

Daarnaast is de verdediging van de grondrechten meestal een snel proces in gerechtelijke termen in democratische samenlevingen. Dit komt omdat we ze beschouwen als een fundamentele pijler van de samenleving. Op deze manier zien we dat elk land zijn eigen grondrechten heeft. Helaas worden ze in veel landen niet gerespecteerd.

Mensen rond de wereld hebben verschillende grondrechten

Het verschil tussen mensenrechten en grondrechten

Het belangrijkste verschil is territoriaal. Mensenrechten zijn universeel, zonder enige beperking. Een grondrecht daarentegen bestaat binnen een specifiek rechtssysteem, met de beperkingen die de wet toekent. Daarom domineert het concept van grondrechten in de staatswetten.

Een grondrecht is vooral een recht dat de grondwet schept. Daarom moeten we rekening houden met het bestaan van een wet om een grondrecht te vormen.

Mensenrechten hebben een veel bredere context dan die van grondrechten. We kunnen zien dat het onderscheid tussen mensenrechten en grondrechten belangrijk is. Niet alle mensenrechten worden echter als grondrechten erkend.

We zien dus dat er in interne staatsverordeningen, en met name in de constitutionele doctrine, een onderscheid is tussen grondrechten en mensenrechten. Dit onderscheid heeft daarom een aantal consequenties voor de interne regulering van staten.

  • Amnistía Internacional, https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
  • Revistas jurídicas, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12556/14135
  • Naciones Unidas, https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, http://stj.col.gob.mx/dh/descargables/pdf_seccion/concepto_3_2_2.pdf